BATTING

NAME

INNS

NO

RUNS

AVE

BEST

A.ANANDRAI

4

1

62

20.6

37

P KANNAN

4

0

103

25.7

45

J PARKS

1

0

0

0.0

0

K.CHOWDHURY

2

1

17

17.0

14

P SINGH

1

0

12

12.0

12

N HUSSAIN

1

0

20

20.0

20

N DAVIDSON

4

0

64

16.0

44

J LAWSON

3

1

21

10.5

10*

G USMAN

1

0

3

3.0

3

C HAINES

3

1

11

5.5

11

K JAYASINGE

1

0

5

5.0

5

N JALIB

1

0

13

13.0

13

T HAJAZI

2

0

7

3.5

6

R KHALID

2

0

5

2.5

5

T.JANGANAN

1

0

16

16.0

16

S RIAZ

2

0

13

6.5

13

J SAMUAL

1

0

0

0.0

0

J PATEL

1

0

0

0.0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOWLING

NAME

OVERS

RUNS

WKTS

AVE

BEST

G USMAN

6

61

1

61.0

1-29

P SINGH

2

11

0

---

0-11

N.HUSSAIN

3

7

2

3.5

2-7

K.JAYASINGE

2

18

0

----

0-18

J LAWSON

2

25

1

25.0

1-25

N.DAVIDSON

8.1

70

3

23.3

2-15

C HAINES

8

74

2

37.0

2-35

S RIAZ

8

68

4

17.0

2-22

V GHANI

3

22

0

---

0-22

T HAJAZI

3

24

2

12.0

1-7

J SAMUAL

5

45

4

11.2

2-20

P KANNAN

2

35

0

---

0-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Site Map